zmień

"Wyspa Skarb�w" swoj� dzia�alno�� kulturaln� rozpocz�a w 2004r. Jest najm�odsz� plac�wk� Gda�skiego Archipelagu Kultury oraz jedyn� instytucj� kultury na Wyspie Sobieszewskiej .

 

MISJA

?WYSPA SKARB�W? to MIEJSCE KREATYWNEGO RELAKSU, to WOLNO�� TWORZENIA w obszarze r�norodnych dziedzin sztuki.Miejsce dzia�a� artystycznych i spo�ecznych, wra�liwe na sprawy Eko i Etno.1 mFot. Maciej Nicgorski

044 karnawal latawcow wyspa skarbow

 

WIZJA

Pragniemy wydoby� skarby kreatywno�ci drzemi�ce w ka�dym z nas. Zapraszamy mieszka�c�w Wyspy Sobieszewskiej oraz pasjonat�w kultury do wsp�tworzenia ?Wyspy Skarb�w?. Jeste�my otwarci na pomys�y dotycz�ce wszelkich wydarze� artystycznych, kulturalnych i spo�ecznych.

Widzimy g��boki sens w tw�rczej edukacji, w kt�rej jest miejsce na eksperyment, interaktywne zaj�cia i warsztaty. Pragniemy wci�� poszerza� i urozmaica� nasz� ofert� edukacyjn�, aby ka�dy znalaz� co� dla siebie (ceramika, balet, plastyka, nauka j�zyk�w obcych, nauka gry na gitarze, keyboardzie, aerobik, zdrowy kr�gos�up, zaj�cia muzealne, warsztaty artystyczne)

Zamierzamy rozwija� dzia�alno�� muzealn�, kt�ra rozpocz�a si� w 1974r. wraz z powstaniem Izby Pami�ci Wincentego Pola.Zadaniem tego miejsca jest przybli�enie spo�ecze�stwu zar�wno tw�rczo�ci poety jak i dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Wyspy Sobieszewskiej oraz �u�aw Wi�lanych.

?Wyspa Skarb�w? to doskona�e miejsce dla artyst�w, szczeg�lnie ze wzgl�du na po�o�enie. Znajdujemy si� nieopodal lasu i morza, w otoczeniu rezerwat�w przyrody (Ptasi Raj, Mewia �acha). Wyspa Sobieszewska to miejsce pe�ne skarb�w: zachwycaj�ca przyroda, niezwyk�y mikroklimat, tajemnicze zabytki oraz historia. Zamierzamy promowa� walory przyrodnicze Wyspy Sobieszewskiej i jej okolic organizuj�c plenery malarskie, rze�biarskie, ceramiczne, fotograficzne, filmowe oraz imprezy sportowe.

Wa�na jest dla nas tw�rczo�� lokalna, kt�r� chcemy wspiera� i rozwija�. Cieszy nas rosn�ca liczba Artyst�w z Wyspy.

Chcemy przybli�a� sztuk� wsp�czesn� organizuj�c spotkania i wyk�ady z artystami oraz badaczami sztuki i kultury. R�norodne dziedziny sztuki, takie jak malarstwo, rze�ba, architektura, fotografia, film, wideo, instalacje, sztuka performance, dzia�ania w przestrzeni publicznej mog� sta� si� pretekstem do interesuj�cej rozmowy. Dyskusje o sztuce niew�tpliwie rozwijaj� wyobra�ni�, zdolno�� kreatywnego my�lenia oraz wra�liwo��.

"Prawdziwa sztuka jest zawsze wsp�czesna" - Fiodor Dostojewski

Tworzymy mo�liwo�ci udzia�u w �yciu spo�ecznym i kulturalnym organizuj�c:

? FESTIWALE (Festiwal Instalacji Lirycznych- /od 2004 r. do 2016 r./)

? WYSTAWY (comiesi�cznie wernisa�e w Galerii Wyspy Skarb�w, Noc Muze�w)

? KONKURSY (Exlibris - /od 2007 r./)

? WARSZTATY ARTYSTYCZNE I MUZEALNE

? KONCERTY, SPEKTAKLE (teatr dla dzieci i doros�ych)

 

Nawi��emy wsp�prac� z innym instytucjami kultury i o�wiaty, animatorami kultury, artystami oraz

organizacjami o profilu artystycznym, ekologicznym, etnograficznym i prozdrowotnym.

 

Zamierzamy komunikowa� si� z otoczeniem realizuj�c wydarzenia na wysokim poziomie,

rozwijaj�c metody pozyskiwania dotacji z zewn�trz oraz zdobywania zaufania sponsor�w kultury.

 

W latach 2015 - 2016:

Partnerstwo w programie Chronimy NATUR� na Wyspie Sobieszewskiej.

wyspa_old

Historia obiektu

 

Dzi�ki zachowanym �r�d�om fotograficznym wiadomo, �e obecny budynek mieszcz�cy si� przy ul. Turystycznej 3 istnia� ju� w 1911 r. Z pewno�ci� z latach 20. i 30. XX wieku mie�ci� si� tu elegancki Hotel Lindenhof oraz Restaurant und Cafe Bohnsack.

Z ?Prospektu 1928 ? 1929. Kurort und Ostseebad Bohnsack? (reklama k�pieliska) dowiadujemy si�, i� w�a�cicielem hotelu by� Adolf Schneider. Reklama hotelu informowa�a wszystkich zainteresowanych o mo�liwo�ci noclegu w gustownie urz�dzanych pokojach, rzetelnych cenach, dobrej kuchni i, co najwa�niejsze, �e ca�y obiekt jest po�o�ony tu� przy g�stym, cichym lesie.

Ca�y kompleks funkcjonowa� do po�owy lat 40. XX w. Po dzia�aniach wojennych i odbudowie dzia�a�y tu m.in.: szko�a podstawowa, przedszkole, Gromadzka Rada Narodowa, biblioteka.

 

WYNAJEM POMIESZCZE� wi�cej na:http://www.gak.gda.pl/gakoferuje2/wynajempomieszczen