KIM JEST WINCENTY POL?

Wincenty Pol (1807?1872) to posta� niezwykle ciekawa: �wiatowej klasy geograf, krajoznawca, etnograf, a przede wszystkim wybitny poeta.

By� cz�onkiem wielu towarzystw naukowych: Polskiej Akademii Umiej�tno�ci, Towarzystwa Niemieckiego w Kr�lewcu, Towarzystwa Niemieckiego w Lipsku, Towarzystwa Nauk Przyrodniczych w Pradze.

W 1807 roku urodzi� si� w rodzinie o korzeniach niemiecko-francuskich, cho� jego serce nale�a�o do Polski. M�odo�� Pola zwi�zana by�a z dzia�aniami patriotycznymi. Sp�dzi� j� na walce z zaborc�, w powstaniu listopadowym i konspiracji u boku znanego romantyka, Seweryna Goszczy�skiego. Za swoje zas�ugi dla kraju zosta� odznaczony orderem Virtuti Militari.

Pol by� wszechstronnie wykszta�cony ? pobiera� nauki w Tarnopolu i Lwowie. Ju� w wieku 23 lat wyk�ada� nawet literatur� niemieck� na Uniwersytecie Wile�skim.

Stopniowa utrata wzroku nie powstrzyma�a go od prowadzenia aktywnego �ycia naukowego. W wieku 42 lat zosta� mianowany kierownikiem katedry geografii na Uniwersytecie Jagiello�skim (1849).

Gdy w 1868 roku straci� wzrok zupe�nie, nie ogranicza�o to jego aktywno�ci �yciowej i spo�ecznej. Nadal wyg�asza� publiczne odczyty, uczestniczy� w �yciu literackim i towarzyskim.

Wincenty Pol zmar� w roku 1872, nie doczekawszy si� ziszczenia marze� o wolnej Polsce. W dow�d wdzi�czno�ci za zas�ugi na polu literackim i naukowym, zosta� pochowany na Ska�ce w Krakowie w�r�d innych wybitnych polskich osobisto�ci.